Důvěra ve vlastní schopnosti

Pokud důvěřujeme vlastním schopnostem, projeví se to v každé oblasti našich životů. Cítíme se motivovanější, jsme se sebou spokojenější a vkládáme více úsilí do dosahování cílů. Pokud při jejich plnění selžeme, poučíme se z toho a vyzkoušíme jinou cestu.

Pokud věříme, že aktivně ovlivňujeme vlastní život, snadněji přijímáme své emoce a snáze čelíme nepříznivým událostem. Pokud svým schopnostem nedůvěřujeme, postupně se vzdáváme, pochybujeme o sobě a stáváme se obětí toho, „co se nám děje.“

Důvěra ve vlastní schopnosti (self-efficacy) je přesvědčení,
🌱 že jsme schopni zvládnout budoucí události,
🌱 že dokážeme naplánovat a vykonat potřebné činnosti.
Ovlivňuje to, jak uvažujeme, jak se chováme a jak se cítíme.1Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191-215.

Zdroje důvěry ve vlastní schopnosti

Důvěra ve vlastní schopnosti se utváří od raného dětství. Od chvíle, kdy začínáme prvně čelit novým zážitkům, úkolům a situacím. Její rozvoj zdaleka nekončí dospíváním. Utváří se po celý život tak, jak si osvojujeme nové poznatky, prožíváme nové zážitky a získáváme nová uvědomění.

Úspěšné zvládnutí

Pokud úspěšně dokončíme úkol, nebo zvládneme obtížnou situaci, naše důvěra ve vlastní schopnosti vzrůstá. Pokud však selžeme, může klesnout.2Bandura, A. (Ed.). (1995). Self-efficacy in changing societies. Cambridge University Press.

Napodobování vzorů

Pokud sledujeme druhé s obdobnými schopnostmi, jak úspěšně zvládají výzvy a plní svěřené úkoly, zvyšuje se naše přesvědčení, že se nám to může také podařit.

Povzbuzení od druhých

Druzí nás mohou přimět uvěřit ve vlastní dovednosti a schopnosti. Potvrzení od druhých nám umožňuje překonat vlastní pochybnosti a zaměřit úsilí na splnění úkolu.

Vnitřní reakce

Naše nálada, emoční naladění i úroveň stresu významně ovlivňují to, jak vnímáme své osobní kvality v určitých situacích. Rozhodující není intenzita prožitků, ale to, jaký význam jí připisujeme a jak si ji vykládáme.

Jak důvěru podpořit?

Zaznamenávejme své úspěchy

Sledujme, co se nám daří. Určujme si cíle, které jsou dosažitelné, ale zároveň ne úplně snadné. Takové, které nás budou stát kus práce a úsilí. Právě jejich zvládnutí nás nejvíce posiluje.

Tip – Naplánujte si oslavu
🌱 Pro každý cíl, na jehož splnění potřebujete vynaložit větší úsilí,
si dopředu naplánujte oslavu – způsob, jakým se odměníte, až se vám ho podaří splnit.

Pozorujme druhé

Vyberme si ve svém okolí jedince, kteří mají obdobné schopnosti, a sledujme, jak se jim daří dosahovat cílů a zvládat zátěžové situace. Nemusíme je jen mlčky pozorovat, můžeme s nimi jednotlivá uvědomění i aktivně sdílet.

Hledejme potvrzení

Pokud slyšíme pozitivní zpětnou vazbu, naše důvěra roste. Povzbuzuje nás ve chvílích, kdy o sobě pochybujeme.

Tip – Obracejte se na ty, kteří vás opravdu podpoří
🌱 Jistě máte ve svém okolí i blízké,
kteří k vám častěji směřují kritiku.
Ve chvílích, kdy potřebujete povzbudit,
pro vás nejspíš nebudou těmi pravými.
Jejich role bude naopak nedocenitelná ve chvílích,
kdy potřebujete vyhodnotit rizika a uvidět možné nástrahy.

Věnujme pozornost svým myšlenkám a emocím

Hledejme způsoby, jak můžeme snižovat prožívaný stres a obnovit důvěru ve vlastní schopnosti. Nenechme se chytit do pasti negativního uvažování.

Odkud čerpám?
🌱 Důvěra ve vlastní schopnosti (self-efficacy) je klíčovým pojmem sociálně-kognitivní teorie Alberta Bandury.3Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191-215.